Odborné články

Chystá se Nová zelená úsporám. Jste na ni připraveni?

Tisk
PDF

V současné době probíhá připomínkové řízení dokumentu 34/15 – Změna dokumentace programu Nová zelená úsporám (ident. č. 115 280), kterou zpracovává a předkládá do vlády Ministerstvo životního prostředí. Realizace programu potrvá do 31.8.2023 a předmětem podpory budou následující podprogramy:

  • NZÚ – rodinné domy, který obdrží ……………..49% všech prostředků

  • NZÚ – bytové domy, který obdrží………………..21% všech prostředků

  • NZÚ – budovy veřejného sektoru…………………30% všech prostředků

Množství finančních prostředků (z prodeje emisních povolenek) a přesné podmínky jednotlivých výzev budou následovat po schválení Programu NZÚ.

Proč tedy otázka v úvodu?

Zjistil jsem na webových stránkách Státního fondu životního prostředí (úvodní stránka -> výrobci a dodavatelé -> výrobci -> vyhledávání v seznamu výrobků a technologií), že již máme i my kamnáři v těchto seznamech výrobky, které můžeme nabízet zákazníkům a do programu Nová zelená úsporám se aktivně zapojit. Pro návrh topení pomocí teplonosného média jsou to např. KV 6.6.2.TV, KV 025 W 02BD od firmy Romotop, a.s. nebo Aquador Blok 10 nebo Aquador Blok 15 od firmy Banador s.r.o.

Také mezi poskytovateli a realizátory (zatím seznam o cca 140 firmách) jsou již i první kamnářské firmy, ale např. z Cechu kamnářů ČR je jich jen pár, což si myslím, že je škoda. Cechovní kamnáři se pravidelně proškolují a měli by tedy být mezi těmi, kteří se aktivně zapojí i do tohoto programu.

Proto i aktuální nabídka pro složení zkoušky z profesní kvalifikace Kamnář montér topidel na biomasu s teplovodním výměníkem (viz jiný článek) přichází v pravý čas.

Zkoušky začínáme realizovat od měsíce dubna ve spolupráci s autorizovanou osobou (RENOME CZ s.r.o.), která již toto oprávnění má.

Věřím a přeji Vám, aby i Vy jste se dostali do seznamu oprávněných osob a mohli být mezi těmi, co se budou podílet na realizacích z programu Nová zelená úsporám.

Zkoušky podle zákona č.406/2000Sb. jsou ZDE!!!

Tisk
PDF

Český kamnářský institut, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ, s.r.o. (autorizovaná osoba) začíná organizovat přípravná proškolení a následně i složení zkoušek podle zákona č. 406/2000 Sb. o energii a to z následujících profesních kvalifikací:

a)    Kamnář montér kamen na biomasu (kód 36 -117 –H)

b)    Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147- H)

Jak už jsme psali dříve (viz jiné články), tak tyto profesní kvalifikace může složit pouze řemeslník, který je vyučen v oboru kamnář nebo má živnostenské oprávnění pro toto řemeslo. Dále je nutno říci, že povinnost mít některou z výše uvedených profesních kvalifikací musí mít jen ten řemeslník, který provádí zakázku, na které jsou nějaké dotační peníze, a to buď z Evropské Unie, státního rozpočtu, rozpočtu obcí, apod.

Jak je již dříve uvedeno, tak zkoušky budete moci skládat před autorizovanou osobou (RENOME CZ, s.r.o.), a to na třech místech v České republice (Mělník, Brno a Ostrava) a v termínech, které budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách ČESKÉHO KAMNÁŘSKÉHO INSTITUTU o.s.(www.kamnarskyinstitut.cz) a firmy RENOME CZ, s.r.o. (www.renome.com).

Organizace zkoušky před autorizovanou osobou:

1)    Protože se jedná o nadstavbové profesní kvalifikace, tak součástí nebude praktická část zkoušky, ale pouze písemná část (test a otázky) a ústní část, kdy budou i kladeny otázky pro vysvětlení funkčnosti topidel, postupy návrhu, realizace, údržby a čištění - vše podle kritérií uvedených u profesních kvalifikací na stránkách Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz).

2)    Protože obě profesní kvalifikace (36-117-H i 36-147-H) jsou podle stejného zákona a u profesní kvalifikace 36-147-H je navíc uváděna problematika rozvodu tepla teplonosným médiem, tak stačí vykonat jen tuto zkoušku a bude pokrývat celou problematiku podle zákona č. 406/2000Sb. Pokud někdo nepotřebuje řešit u topidla „vodu“, stačí mu profesní kvalifikace 36-117-H.

3)    Profesní kvalifikace požadují u zkoušky znalosti minimálně z 15 technických norem, předpisů a nařízení, což není jednoduché, a také pořízení těchto materiálů je finančně velice náročné (cca 4 000,00 Kč). Proto budeme zajišťovat přípravná jednodenní soustředění, kde se budeme věnovat těmto předpisům, normám a problematice zkoušek z profesních kvalifikací. Tato soustředění budou probíhat v místech konání zkoušek z profesních kvalifikací, tedy Mělník, Brno a Ostrava. Počty účastníků budou limitovány s ohledem na počty pozvaných ke zkouškám. Cena těchto jednodenních soustředění je stanovena na 1 500,00 Kč bez DPH.

4)    Zkouška z profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód 36-147-H) bude trvat jeden den a bude v rozsahu 6-8 hodin, kdy jedna hodina trvá 60minut.

Cena této zkoušky je stanovena na 4 000,00 Kč bez DPH.

5)    Zkouška z profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu (kód 36-117-H) bude trvat jeden den a bude v rozsahu 6-8 hodin, kdy jedna hodina trvá 60minut.

Cena této zkoušky je stanovena na 3 000,00 Kč bez DPH.

 

Termíny přípravných soustředění a konání zkoušek:

A)    Mělník – prostory firmy KRBY TURBO, s.r.o.

  • 08.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 09.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

B) Ostrava – prostory firmy RENOME CZ , s.r.o.

  • 20.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 21.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

C) Brno – prostory SOU stavební, Brno - Bosonohy

  • 23.04.2015 (9,00 – 16,00hod): přípravné soustředění na obě profesní kvalifikace
  • 24.04.2015: zkouška na profesní kvalifikaci Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

Úpravy termínů a další požadavky budou řešeny podle reakcí zájemců o složení zkoušek.

 

Za organizátory přípravných soustředění i autorizovanou osobu (RENOME CZ, s.r.o.) Ing. Antonín Šimáček.

 

Teplo(horko)vzdušné rozvody pro vytápění rodinného domu od krbu

Tisk
PDF

Protože již mnoho let se setkávám při své znalecké praxi s problémem neřešených rozvodů ohřátého vzduchu od krbové vložky do dalších místností v rodinných domech, rozhodl jsem se a obrátil v této věci na státní instituce, a problém s nimi začal řešit.

a) Popis problému

Horkovzdušné rozvody je označení pro potrubí, které slouží k rozvádění horkého vzduchu v objektu buď samotížně nebo nuceným oběhem za pomoci krbového ventilátoru. Tento systém slouží mnohdy jako hlavní zdroj vytápění bez kombinace s jiným zdrojem tepla. Protože v horkovzdušných rozvodech jde také o proudění vzduchu potrubím, při jejich návrhu a realizaci musí být kromě fyzikálních zákonů respektovány i základní vzduchotechnické, při použití v obytných objektech také hygienické a z důvodu vysokých teplot taktéž protipožární předpisy.

Jeden příklad za všechny.

Při jedné realizaci se zákazník dožadoval tepelně technických výpočtů pro rozvod ohřátého vzduchu do dalších místností. Dimenzování zde nebylo provedeno a kamnář to zdůvodnil tak, že doslovně cituji: „stavba horkovzdušných rozvodů spočívá v nakoupení hotových komponentů a tyto jsou poté smontovány, zazděny nebo osazeny dle přiloženého prospektu a dohody se zákazníkem.“ A tedy k realizaci zcela postačuje odbornost kamnáře. A jak to tedy po přepočtu ve skutečnosti vypadalo?

V tomto případě byl namontován ventilátor DU 6, který má podle údajů výrobce výkon 600m3/hod při nulovém statickém tlaku. Dle kamnáře,cituji: „ Na základě mých zkušeností jsem usoudil za vhodné použít sací rouru menší světlosti 125mm z důvodu toho, aby nedošlo k rychlému odsávání teplého vzduchu od krbové vložky.“ To dokazuje, že neměl vůbec představu o tom, kolik tepla vytvoří krb a kolik tepla odvedou horkovzdušné rozvody a hlavně nevěděl, že tímto zásadně sníží výkon ventilátoru. Rozdíl v průměrech 160mm a 125mm nevypadá tak zásadní, ale po přepočtu na průřez potrubí (plochu) jde o redukci téměř na polovinu. Měřením průtoku vzduchu samostatným ventilátorem DU 6 s osazenou redukcí 160mm na 125mm a bez ní bylo zjištěno, že se jeho výkon snížil asi o 1/8 (1m/s), tedy na 525m3/hod. Na tuto redukci zhotovitel osadil 4m dlouhou ohebnou hadici o průměru 127mm. Tím vytvořil tlakovou ztrátu asi 100Pa a dle průtokové křivky ventilátoru lze odhadovat snížení výkonu ventilátoru pod 400m3/hod. Před ventilátorem navíc hadici jednoduše ohnul ve velmi malém poloměru. Tímto se vytvořila další tlaková ztráta v potrubí o asi 70Pa. A to už se výkon ventilátoru dostává asi k 250m3/hod. Navíc další tlakové ztráty jsou i při talířových ventilech, apod. Že tedy v tomto případě došlo ke sporu mezi zákazníkem a kamnářem, asi nikoho nepřekvapí.

A takových případů jsou v našem státě, ne tisíce, ale troufám si říci, že i desetitisíce, vesměs bez tepelně technických propočtů.

 

b) Jaký je současný stav legislativy a skutečné praxe?

Stavbu krbů řeší technická norma ČSN 73 4230, jejíž první vydání bylo z dubna 2004. V předmětu normy, definicích ani konstrukčních částech nejsou rozvody vzduchu uvedeny. Pro návrh a stavbu krbu má být zpracována projektová dokumentace, jejíž součástí jsou i tepelně technické výpočty pro výkon spotřebiče u krbů určených pro vytápění.

Teplovzdušnými rozvody se zabývá norma pouze v bodech 7.3.3. až 7.3.7., ale bez zásad pro výpočet.

Nové vydání této normy ČSN 73 4230 z ledna 2014 doznalo určitých změn, kdy se v termínech a definicích již výraz teplovzdušný rozvod (3.4.7) vyskytuje a také jej norma řeší v bodech 7.3.8. až 7.3.10. Ale ani zde není žádný návrh či odkaz na výpočet těchto rozvodů.

Když se podíváme do učebních dokumentů pro učební obor Kamnář, tak u odborných vědomostí a dovedností není žádná zmínka o montáži teplovzdušných rozvodů tepla.

 

Tento dlouhodobě přehlížený a opomíjený problém se začal řešit. O výsledku Vás budeme na našich webových stránkách průběžně informovat.

Ing. Antonín Šimáček

 

ČKI se zapojuje do připomínkování nových dokumentů

Tisk
PDF

ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ,s.r.o. se aktivně zapojuje do připomínkování nových dokumentů, které jsou zasílány Hospodářskou komorou ČR svým členům.

V loňském roce jsme úspěšně připomínkovali dokument „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“, kdy naše připomínka týkající se oblasti dalšího vzdělávání byla akceptována a vypořádána v rámci připomínkového řízení. Smyslem bylo prosadit zrovnoprávnění e-kurzů s ostatními formami vzdělávání a vytvořit lepší podmínky pro účastníky rekvalifikací a kurzů v rámci přípravy podle zákona 179/2006Sb.

Také v letošním roce jsme se aktivně zapojili do připomínkování a nedávno to byl materiál „ 14/15 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020.“ I tento dokument má pro nás svůj význam, protože mimo jiné řeší i formát tzv. „mistrovských zkoušek“ pro řemesla, kde je výuční list a tato mistrovská zkouška by měla být na úrovni maturity. Záleží tedy na tom, abychom už ve fázi přípravy a schvalování se snažili maximálně ovlivnit tyto dokumenty a zajistit jejich kvalitu a přínos i mimo jiné pro naše krásné řemeslo kamnář.

Proto také jsme se přihlásili pracovat v rámci Hospodářské komory v Sekci pro vzdělávání, která začíná svoji činnost od 23.2.2015 (první setkání v Praze) a věříme, že i zde budeme platnými členy a zúročíme své bohaté zkušenosti ze vzdělávacího procesu.

 

Ing. Antonín Šimáček

Profesní kvalifikace podle zákona 406/2000Sb. o hospodaření s energií (osoba oprávněná zapojovat….)

Tisk
PDF

Ve druhé polovině měsíce prosince 2014 se uzavřel proces, jak naplnit literu zákona 406 a uvést do života „osobu oprávněnou“ provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (§ 10d zákona 406/2000Sb., zákon 318/2012Sb.).

Tato povinnost vychází z implementace čl. 14 odst. 3 a 4 Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, měkké geotermální systémy a tepelná čerpadla).

K definování osoby bylo využito mechanismů zákona č. 179/2006Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací (NSK) pro jednotlivé instalace vybraných zařízení.

Pro instalace kotlů a kamen na biomasu byl vytvořen metodický pokyn Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyjasňuje a upřesňuje v této oblasti terminologie, definuje činnosti osob oprávněných provádět tyto instalace a určuje jaký kvalifikační standard je potřeba splňovat pro jednotlivé typy instalací kotlů a kamen na biomasu.

 

A) A jaký je skutečný stav k začátku roku 2015?

Novelou zákona o hospodaření s energií z roku 2012 (zákon 318/2012Sb.) došlo k povinnosti provádět instalaci vybraných zařízení osobou oprávněnou a to s účinností od 1.1.2015.

Smyslem bylo zajistit kvalifikovaně instalaci vybraných zařízení, ale pouze v případech, kdy stát poskytuje na tato zařízení finanční dotace (např. státní, z EU, z prodeje emisních povolenek, apod.). Ti, kteří si takovéto zařízení pořídí bez jakékoli dotace, nebudou zatěžováni povinností instalace osobou oprávněnou a bude platit praxe jako doposud.

A1) Pro zajištění přechodného období (než bude schválena novela zákona, asi květen 2015) bez sankcí a problémů, bylo vydáno „Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu (dále v textu jen MPO) a Státní energetická inspekce (dále v textu jen SEI) k dodržení ustanovení § 10 zákona o hospodaření s energií“ – celé znění je uveřejněno na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: v části energetická legislativa, uveřejněno dne 10.12.2014.

A2) Dále je na webových stránkách MPO (v části právní předpisy v energetice) zveřejněn „Metodický pokyn Ministerstva promyslu a obchodu.“

A3) Co se týče konkrétní realizace profesních kvalifikací, tak veškeré podklady (hodnotící standard, kvalifikační standard, informace o zkoušce, autorizované osoby,..) jsou uvedeny na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací, v části stavebnictví.

 

B) Konkrétní realizace PROFESNÍ KVALIFIKACE Kamnář montér kamen na biomasu a Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem:

B1 V současné době zpracovává fy RENOME CZ s.r.o. žádost na udělení autorizace pro dané profesní kvalifikace a společně s Českým kamnářským institutem,o.s. bude tyto zkoušky realizovat na třech místech v ČR, a to:

1)     Mělník – v areálu firmy KRBY TURBO, s.r.o.

2)     Brno – v areálu SOU stavební Brno - Bosonohy

3)     Ostrava – v sídle firmy RENOME CZ s.r.o.

B2) Termíny zkoušek budou uveřejněny na stránkách ČKI a fy RENOME CZ s.r.o. koncem ledna 2015. Současně s termíny bude uveřejněna i cena za složení zkoušky pro získání profesní kvalifikace.

B3) Základní informace k realizaci zkoušky na získání profesní kvalifikace (dále v textu jen PK):

-        Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez přestávek a přípravy) je 6-8 hodin, kdy hodinou se rozumí 60minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

-        Podle hodnotícího standardu se bude zkouška skládat z písemné části, ústní části a písemného testu.

-        Pro test platí podmínky, že:

…pro každé kriterium existuje několik otázek, každý uchazeč má ve svém testu pro každé kriterium jednu otázku, za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kriterium musí být správně zodpovězeno alespoň 50% otázek.

B4) Pro zájemce budou pořádány Českým kamnářským institutem, o.s. ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o. přípravné konzultační dny - jednodenní (v místech budoucích zkoušek), kde budou probírány otázky z hodnotícího standardu. Systém těchto konzultací začne začátkem měsíce února, konkrétní termíny budou vyvěšeny na webových stránkách a budete informováni e-mailem.

 

 

Poznámka na okraj:

Při prostudování a porovnání souvisejících podkladů, se vyskytují určité rozdíly, na které se budeme ptát zodpovědných ministerstev (MPO a MŠMT - Ministerstvo školství,mládeže a telovýchovy). O výsledku vás budeme neprodleně informovat. Jedná se o:

a) Ve společném stanovisku MPO a SEI je uvedeno, že osobou oprávněnou …. je fyzická osoba, která je držitelem:

A1) živnostenského oprávnění pro kamnářství , nebo

A2) příslušného osvědčení o získání PK podle zákona č. 179/2006Sb. o uznávání

výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5let

 

b) Na webových stránkách národní soustava kvalifikací v části: Profesní kvalifikace – Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H), další informace:

 

je uvedeno: úplné profesní kvalifikace jsou:

-        Kamnář montér kamen na biomasu s TV výměníkem (36-147-H) a

Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H)

-        Kamnář montér topidel (kód: 36- 045-H)

 

c) Na rozdíl od tohoto současně platného stavu se uvádí u PK – Kamnář montér kamen na biomasu v kvalifikačním a hodnotícím standardu v pokynech pro realizaci zkoušky, a to:

 

Podmínka připuštění ke zkoušce:

Uchazeč o tuto PK musí být držitelem úplné profesní kvalifikace Kamnář, kterou doloží:

1)     Dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělávání 36-67-H/02 Kamnář a 6 let praxe v oboru.

2)     Osvědčením o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci kamnář z: 36-115-H Kamnář stavitel krbů, 36-116-H Kamnář stavitel kachlových kamen a sporáků a 36-125-H Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel s praxí v délce min. 6 let v povolání kamnář.

Poznámka: Tyto PK ( 36-115-H, 36-116-H a 36-125-H) dosud nejsou vytvořeny, schváleny a vyvěšeny na stránkách www.narodnikvalifikace.cz (neexistují tedy ani autorizované osoby, které by mohly zajistit získání těchto odborností.

O dalších krocích a novinkách budeme průběžně informovat na webových stránkách Českého kamnářského institutu, o.s. a RENOME CZ s.r.o.

 

Ing. Antonín Šimáček

>