Správný tah, polovina úspěchu

Tisk
PDF

Jak už je známo z dávné historie i prověřeno letitou praxí, aby kamna či krb dobře táhly, musí splňovat dvě základní podmínky. Za prvé musí být těsná a za druhé napojena do komínu o optimálním průřezu a dostatečné účinné výšce. Jen za splnění obou těchto podmínek je možné předpokládat, že tah bude dostatečný a topidlo bude fungovat ke spokojenosti jeho majitele. V souvislosti s touto problematikou, bych se zde zmínil o podmínkách, případně i stavebních úpravách, které jsou nutné pro správný tah a funkci kamen či krbu. Rozlišujeme mezní hodnoty tahových poměrů, kdy je tah (jinak řečeno rychlost odvodu kouřových spalin do okolního prostředí přes spotřebič a komínový průduch) ovlivněn mnoha faktory. Některé způsobují nedosažení mezních hodnot pro dobrou funkci a jiné jejich překračování, obojí je nepříjemné. Na některé z nich a způsob řešení bych vás upozornil. 1. při nízkém tahu ovlivňuje funkci kamen:

- nízká teplota kouřových spalin
- nedostatečný profil komínového průduchu
- velký počet lomů a zvratů na keramických tazích kamen
- drsný vnitřní povrch komínového průduchu
- regulační prvky na topidle
- kombinace předešlých omezení
- chráněná poloha zastíněná stromy , terénem nebo okolní zástavbou

Působení termodynamických zákonů je založeno na pravidle, že při rozdílné teplotě je i rozdílná objemová hmotnost vzduchu a horký vzduch stoupá vzhůru. Také je třeba si připomenout zákonitosti při směšování médií o různých teplotách, které si vzájemně předávají energii , v tomto případě teplotu.
Pokud tedy zatopíme v kamnech a nedosáhneme potřebných teplot, kouřové spaliny budou jen pomalu stoupat komínovým průduchem, zde se smísí a ochladí od okolního vzduchu a místo, aby kouř stoupal z komínu, tak se nám začne vracet ve stavu dehtu zpět do kamen. Proto je důležité zatápění suchými dřevěnými třískami se zajištěným přísunem potřebného množství vzduchu, aby se rychle „prohřál komín“ – tedy snížila se objemová hmotnost vzduchu v komíně, a tím i odpor pro překonávání kouřové cesty pro zplodiny.
Problematické je také velké množství lomů na keramických tazích a drsné vnitřní plochy tahů zvyšují tření při průchodu kouřových zplodin. Ve vyspělejších kamnářských zemích mají zásadu, že tahy mohou mít maximální množství zalomení rovno 13 násobku pravoúhlého ohybu. Pokud se na kamnech vyskytne větší počet ohybů, tak se kamna neschválí k provozu. Zvýšit tah kamen a tím i jejich funkčnost lze např.osazením usměrňovače tahu na hlavici komínového tělesa. Buď se jedná o mechanicky fungující konstrukci, kdy okolní foukající vítr prochází otvory a strhává stoupající kouř s sebou vzniklým podtlakem. Obdobně funguje elektrický ventilátor, který pomáhá odsávat kouř z komína.

2. při vysokém tahu ovlivňuje funkci kamen :

- profil a účinná výška komínového průduchu
- otevřená krajina s převládajícími větry
- vysoká teplota kouřových spalin v komíně
- regulační prvky na topidle

Vysoký tah je vždy nutné regulovat, protože jinak dochází k nehospodárnému provozu topidla, zbytečnému přehřívání a předčasnému opotřebení. Tady, pokud nestačí ovládací prvky na kamnech či krbu pro přísun studeného vzduchu pod rošt a odvod spalin do komínu, se musí provést úpravy na tělese komína. Nejčastějším řešením je regulátor tahu, kdy se do kouřové cesty osadí membránová klapka, která funguje tak, že pokud podtlak překročí stanovenou mezní hodnotu, pootevře se a přisaje okolní vzduch. Tím se udržuje optimální funkce kamen či krbu.
Jen pro zajímavost, pokud měly tento problém naši předkové se sporákem, tak nejčastěji zmenšili hrdlo u vstupu do komína kusem cihly. Tím se zmenšil profil v místě napojení .

Závěrem:
Vysoký tah lze snadněji regulovat buď na krbové vložce regulací přiváděného vzduchu pod rošt a klapou do komína nebo na tělese komína regulátorem tahu nebo zmenšením profilu komínového průduchu. Stává se u některých krbových vložek, že regulace tahu je řešena jen deflektorem a přisávání vzduchu do prostoru ohniště regulační klapkou na dvířkách. Pro lepší oplach skla studeným vzduchem mají vynechané těsnění kolem dvířek. Pokud se zatopí v této krbové vložce a je vysoký tah, tak po uzavření přisávací klapky na dvířkách dochází k přisávání vzduchu kolem skla tak silně, že krbová vložka „hvízdá jak meluzína„. Někteří kamnáři chtěli tomu zabránit a dodatečně sklo dvířek utěsnili. Výsledkem bylo urychlené zanášení skla.
Z předešlého je zřejmé, že je vždy nutné navrhovat topidlo na požadovaný výkon a posoudit všechny kritéria, která ovlivňují budoucí dobrou funkci kamen či krbu.

>