Návrhy staveb

Tisk
PDF

Naše firma se zabývá výhradně individuálními návrhy a případnou realizací výše jmenovaných topidel, převážně na tuhá paliva (dřevo, dřevěné brikety).
Každá nově navrhovaná stavba topidla by měla korespondovat s interiérem, do kterého je navrhována. A to nejen po stránce estetické, ale i technické. Měla by co nejvíce vyhovovat požadavkům zákazníka na budoucí způsob užívání.
Obě smluvní strany (zhotovitel i zákazník) musí mít na paměti omezující podmínky jednotlivých způsobů technického provedení (délky teplovzdušných rozvodů, výkon krbové vložky, dispozice požadovaných vytápěných prostorů, povrchové teploty tělesa).
Zvláště zdůrazňujeme zvýšenou opatrnost při navrhování do dřevostaveb.

Současně platné technické normy vymezují způsoby staveb a používané materiály a v následujících bodech uvádíme některé z nich.

 • Pro tepelně namáhanou konstrukci tubusu krbu nelze používat technologii sádrokartonu v kombinaci s izolačními deskami s hliníkovým polepem. Výrobce garantuje pro spojovací lepidla pouze teploty do 100°C, technická norma ČSN 734230 - krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm z dubna 2004 stanovuje požadavky na stavbu krbů:
   Pro návrh a stavbu má být zpracována projektová dokumentace v měřítku 1:10 nebo 1:20, která má obsahovat půdorys, svislý řez (pouze u krbů s otevřeným ohništěm), pohledy, tepelně technické výpočty (výkon spotřebiče u krbů určených pro vytápění) a další nezbytné údaje nutné pro stavbu a montáž krbů.
   Každý dokončený krb musí mít návod na použití, který se předává odběrateli při předávání krbů s předávacím protokolem a záručním listem. Krbová vložka musí být certifikována.
   Návod na použití krbů musí obsahovat např. - způsob užívání krbů, provozní údaje, provozní předpis, seznam příslušenství, bezpečnostní vzdálenost hořlavých předmětů od topidla podle ČSN 061008), spotřeba paliva pro časový úsek.
 • Stěny i stropní konstrukce přiléhající ke krbu musí být nehořlavé a vlastnosti tepelné izolace stěny nesmí připustit vyšší povrchovou teplotu v místě krbu než +50 °C.
 • Ve stěně, ke které je přistaven krb, nesmí být elektrické vedení, rozvod vody a plynu.
 • V místnosti, kde je umístěn krb, nesmí být zařízení na odsávání vzduchu (digestoř), které by vyvodilo zpětný tah a únik spalin do prostoru s krbem. Klimatizace může být pouze přetlaková.
 • Pro dobré hoření krbové vložky se doporučuje přivést vzduch do prostoru pod krbovou vložku z venkovního prostředí. Pokud toto nelze již stavebně provést, je nutné zajistit přísun vzduchu alespoň mikroventilací oken.
 • Únosnost podlahy je požadována normou, bezpečnostní součinitel má hodnotu 1,5 (rovná, nehořlavá, pevná, např. betonová deska). Pod krbovým tělesem nesmí být tepelná izolace z měkkých materiálů (např.polystyrén), nesmí být zabudované rozvody podlahového topení.
 • Pro tepelně namáhanou obestavbu krbové vložky lze používat různé materiály, které splňují technické podmínky stanovené výše citovanou normou - např. na bázi šamotu, liaporu, křemičitovápenatých desek, apod. Při použití silikátových materiálů (např. HEBEL, YTONG, YPOR apod.)
  musí být skladba ve směru od pláště krbové vložky následující: krb. vložka - vzduchová mezera - vrstva šamotu nebo izolačních desek - silikátový materiál.
 • Pokud je na příslušný komínový průduch napojeno krbové těleso, nelze již na tento průduch
  připojit další spotřebič.
 • Komínové těleso musí splňovat, po konstrukční stránce, podmínky příslušné normy ČSN 734201 pro komíny na tuhá paliva - potvrzeno revizní zprávou o technickém stavu komína a jeho parametrech provedenou odbornou kominickou firmou.

Příklad zpracování návrhu krbu:

půdorys čelní pohled boční pohledy

>

Novinky a aktuality