Optimální odvod spalin

Tisk
PDF

Aby  proces hoření probíhal podle všech správných zásad, musí být splněny další podmínky . Především je to těsnost celého zařízení ( myšleno individuální topidlo včetně napojení do komínového průduchu a celá konstrukce komínu až po jeho hlavici) a přiměřený profil komínového průduchu k profilu vyústění topeniště a také účinná výška komínu ).

 

V souvislosti s touto problematikou, bych se v této části zmínil o podmínkách, popřípadě i stavebních úpravách, které jsou nutné pro správný tah a funkci kamen či krbů. Rozlišujeme dvě mezní hodnoty tahových poměrů, kdy je tah ( jinak řečeno rychlost odvodu spalin do okolního prostředí z topeniště přes komínový průduch) ovlivněn mnoha faktory. Některé z nich způsobují nedosažení minimálních hodnot pro dobrou funkci a jiné jejich překračování, obojí je nepříjemné. Na některé z nich  i způsoby odstranění bych vás nyní upozornil.

 

1.    při malém tahu ovlivňují funkci kamen:

-       nízká teplota v topeništi a tedy i kouřových spalin v komíně

-       nevhodný profil komínového průduchu

-       velký počet lomů a zvratů na keramických tazích kamen

-       drsný vnitřní povrch komínového průduchu a keramických tahů

-       regulační prvky tahu na topidle a odvodu spalin

-       kombinace jednotlivých předešlých omezení

-       chráněná poloha v terénu – zastínění terénem, stromy nebo okolní zástavbou

 

Působení termodynamických zákonů je založeno na pravidle, že při rozdílné teplotě vzduchu je i rozdílná jeho objemová hmotnost. Horký  ( a také lehčí ) vzduch vždy stoupá vzhůru. Také platí pravidlo o směšování topných médií o různých teplotách, které si tímto předávají energii, v tomto případě tepelnou.

Pokud tedy zatopíme např. v kamnech a nedosáhneme rychle potřebných teplot, kouřové spaliny budou jen pomalu stoupat komínovým průduchem. A když navíc bude komínový průduch naddimenzovaný ( původně pro jiný druh topidla, starý průlezový komín,apod.) , spaliny se rychle ochladí a místo aby stoupaly komínem vzhůru, tak se nám začnou vracet ve formě dehtu, popřípadě usazovat na stěnách komínového průduchu.

 

Poznámka: toto je také mnohdy příčina špatné funkčnosti výměníku na vodu, který se osazuje nad např. krbovou vložku a výrobci se holedbají, kolik kW dodají na ohřev teplé užitkové vody nebo napojí radiátorů. Neřeší však teplotu spalin, které odcházejí po ochlazení dále komínem. V honbě za co největší účinností tohoto systému se zapomíná na prudké a nekontrolovatelné ochlazování kouřových spalin, mnohdy pod potřebných cca 105 st.C. Jeden nejmenovaný výrobce litinových krbových vložek krátce také tento způsob nabízel.ale z výše popsaných důvodů s touto inovací brzy skončil.

Proto je důležité zatápění suchými dřevěnými třískami se zajištěným dostatečným přísunem vzduchu, aby se rychle „prohřál komín“, tedy se snížila objemová hmotnost vzduchu v komíně a tím i zmenšil odpor pro překonávání kouřové cesty pro zplodiny.

Problémem je také velké množství lomů na keramických tazích a drsné vnitřní plochy tahů, protože zvyšují vnitřní tření kouřových spalin. V okolních vyspělých kamnářských zemích mají zásadu, že keramické tahy mohou mít maximální množství zalomení rovno 13 – ti násobku pravoúhlého ohybu. Pokud se na kamnech vyskytne těchto zalomení více, tak se posuzovaná kamna neschválí jako provozuschopná.

Zvýšit přirozený tah v komíně a tím i zlepšit funkčnost topidla, lze např. osazením usměrňovače tahu na hlavici komínového tělesa. Buď se jedná o mechanicky fungující konstrukci, kdy okolní foukající vítr prochází směrnými otvory a strhává stoupající kouř s sebou vzniklým podtlakem. Obdobně funguje i elektrický ventilátor, který pomáhá odsávat kouř z komínu, což lze i při bezvětří, popřípadě jen občas, například při přikládání do topeniště a otevření dvířek.

 

2.    při vysokém tahu ovlivňují funkci kamen:

-       profil a účinná výška komínového průduchu

-       vysoká teplota kouřových spalin v komíně

-       chybějící regulační prvky na topidle

-       otevřená krajina bez zastínění přírodou či zástavbou

 

Nadměrný tah je vždy nutné regulovat, protože jinak dochází k vysoce nehospodárnému provozu topidla, zbytečnému přehřívání a předčasnému opotřebování. V tomto případě, pokud nestačí ovládací prvky na topidle k regulaci přísunu vzduchu do prostoru hoření ( ať už studeného nebo předehřívaného, primárního nebo sekundárního ) je nutné přistoupit k dodatečným úpravám na tělese komína. Nejběžnějším řešením je regulátor tahu, kdy se do kouřové cesty osadí membránová klapka, která funguje tak, že pokud podtlak překročí stanovenou mezní hodnotu, tak se pootevře a přisaje okolní vzduch. Tím se udržuje optimální funkce kamen či krbu.

 

Závěrem k této problematice:

Stává se u některých krbových vložek, regulace tahu je řešena jen deflektorem a přisávání vzduchu do prostoru ohniště regulační klapkou na dvířkách. Pro lepší oplach skla studeným vzduchem mají ( je to hlavně u některých levných krbových vložek ) vynechané těsnění po obvodu dvířek. Pokud se zatopí v této krbové vložce a navíc je nadměrný tah ( z důvodů výše popsaných) , tak po uzavření přisávací klapky na dvířkách  dochází k nasávání vzduchu kolem skla tak silně, že krbová vložka „ hvízdá jak meluzína“. Někteří kamnáři chtějí tomuto jevu zabránit a dodatečně sklo dvířek utěsní. Výsledkem této snahy je rychlé zanášení skla.

Z předešlého je zřejmé, že je vždy nutné navrhovat topidlo na požadovaný výkon a sladit jej s komínem. Přitom posoudit všechna kritéria, o kterých jsme dosud hovořili a které zásadním způsobem ovlivňují budoucí dobrou funkci kamen či krbu.

A jak požaduje nová technická norma ČSN 73 4230 – Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, před každou stavbou krbu by měl existovat projekt, který by měl stavbu krbu řešit a technicky posoudit dané podmínky a odlišnosti a navrhnout optimální stavbu individuálního topidla na tuhá paliva.

>